De oorspronkelijke functie van het Emerpark was die van drinkwaterwingebied. Het drinkwaterbedrijf Vitens exploiteerde een pompstation aan het eind van de Weg naar Vierakker. Omdat de veiligheid van het drinkwater in deze stedelijke omgeving niet langer kon worden gegarandeerd, heeft Vitens deze locatie in 2017 verlaten. Op dit moment is de gemeente eigenaar van het terrein en de bedrijfsgebouwen die er nog staan.

Als Stichting hebben we samen met de tuinders van het naastgelegen volkstuincomplex twee ontwerpsessies gehouden en een visie ontwikkeld op de toekomst van het Vitens-terrein. De belangrijkste pijler van die visie is dat het terrein een openbare en groene functie dient te krijgen. Er was van onze kant geen bezwaar tegen een nieuwe bebouwde, maar bij het park passende functie op de bouwkavel waar ook de Vitens-gebouwen staan. Een deel van het groene gedeelte zou kunnen worden ingezet voor een kleine ruilverkaveling op het volkstuincomplex,  waardoor grond vrij zou komen voor een breed wandelpad langs de randen van het complex.

Begin 2018 is de situatie zo dat de gemeente afspraken heeft met de Stichting Het Dagelijks Bestaan, die jongeren die thuis en in het onderwijs zijn vastgelopen huisvest en helpt om weer structuur in het leven te brengen. Het Dagelijks Bestaan gaat de Vitens-gebouwen gebruiken als ateliers en gemeenschapsruimten, daaromheen komt een aantal ‘tiny houses’ te staan waar jongeren en hun begeleiders onderdak krijgen. Over het terrein wordt een aantal wandelpaden aangelegd. Het Dagelijks Bestaan zal ook bloemen- en moestuinen aanleggen en bijdragen aan het onderhoud van de omgeving. Stichting Emerpark heeft actief meegedacht over de inrichting van het gebied.

Naar onze voorlopige mening is het voormalige Vitens-terrein daarmee wel ‘vol’. Méér bebouwing zal ten koste gaan van de groene en openbare functie, verwachten wij.